úvod arrow oddelenia 21 apríl 2018  
hlavné menu
úvod
o nás
oddelenia
podnikateľský plán
stanovy
galéria obrázkov
kontakty
kniha návštev
 
oddelenia
Prezident spoločnosti - Michal Hlaváč
- predsedá všetkým poradám firmy
- koordinuje proces vzniku, činnosti aj likvidácie spoločnosti
- kompletizuje a vedie presnú dokumentáciu správ
- má zodpovednosť voči spoločnosti, zamestnancom a akcionárom

Sekretárka - Nina Strišková
- spisuje zápisnicu z porád manažmentu a celej firmy
- pomáha pri spracovaní administratívnych záležitostí a pošty

Oddlenie marketingu

Viceprezident marketingu - Ján Bedrunka
- koordinuje rozvoj marketingovej stratégie, vrátene cieľov a podpory predaja
- sleduje predaj a evidenciu predaja
- na zasadnutiach predstavenstva prezentuje správy o predaji

Manažérka predaja a pre reklamu - Katarína Kubičková
- zastupuje viceprez. marketingu v čase jeho neprítomnosti
- vedie záznamy a doklady o predaji
- navrhuje logo firmy, internetovú stránku a reklamu firmy

Obchodný zástupca - Michal Adamčík
- podieľa sa na príprave marketingovej statégie
- zastupuje firmu pri obchodných záležitostiach

Správca internetovej stránky - Juraj Kačák
- stará sa o reklamu firmy na internete
- priebežne stránku aktualizuje


Obdelenie ľudských zdrojov

Viceprezident ľudských zdrojov - Marek Chodák
- zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti
- vedie doklady potrebné na výplatu miezd
- zaznamenáva dochádzku a údaje do výplatnej listiny
- vedie záznamy o akcionároch
- asistuje pri publikovaní výročnej správy

Zástupca vicepr. ľudkých zdrojov - Michal Šutiak
- zastupuje viprez. ľudských zdrojov v čase jeho neprítomnosti
- asistuje pri vedení výplatnej listiny a záznamoch o akcionároch

Tajomník - Martin Stehlík
- eviduje prijatú a odoslanú korešpondenciu
- vedie korešpondenciu s kanceláriou BJAS

Oddelenie výroby

Viceprezident výroby - Monika Sopóciová
- pripravuje rozvrh výroby a riadi ju
- zabezpečuje zaškolenie zamestnancov výroby
- sleduje záznamy o výrobe
- snaží sa o zlepšenie produktivity a kvality

Vedúci výrobného tímu - Slávka Cabajová
- zastupuje viceprez. výroby v čase jeho neprítomnosti
- zabezpečuje nákup materiálu pre výrobu

Pracovník kontroly kvality - Martin Kňazko
- zodpovedá za perfektnú a bezchybnú kvalitu výrobkov
- kontroluje stav materiálu, ktorý vstupuje do výroby

Fakturant, Skladník - Miroslav Hořava
- kontroluje faktúry nakúpeného tovaru
- zodpovedá za stav výrobkov a materiálu v sklade

Oddelenie financií

Viceprezident financií - Miroslav Kuciaň
- sleduje tok hotovosti spoločnosti
- koordinuje vedenie finančných záznamov a zodpovedá za ich správnosť
- prezentuje finančné správy na zasadnutiach predstavenstva
- vypracúva daňové priznanie š.s.

Pokladník - Boris Saitz
- vedie hotovosť spoločnosti
- vydáva peniaze osobe zodpovednej za nákup materiálu
- eviduje príjmy a výdavky spoločnosti
GooDy š.s.
Pridat k oblubenym
Vytlacit stranku
Top of Page
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.