úvod arrow stanovy 25 jún 2018  
hlavné menu
úvod
o nás
oddelenia
podnikateľský plán
stanovy
galéria obrázkov
kontakty
kniha návštev
 
stanovy
Stanovy študentskej spoločnosti Goody pri Strednej priemyselnej škole v Martine


I. Základné ustanovenia

Článok 1.

Základné ustanovenia


1.1 Obchodné meno spoločnosti: Goody, študentská spoločnosť (š. s.)
1.2 Sídlo spoločnosti: Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin 036 36
1.3 Spoločnosť je založená na dobu určitú, do 15. mája 2005.

Článok 2.

Predmet podnikania


2.1 Predmetom podnikania spoločnosti je:
 výroba dekoračných gélových sviečok
 produkcia kľúčeniek z textilných šnúrok
 pečenie perníkov

II. Imanie spoločnosti

Článok 1.

Základné imanie spoločnosti


1.1 Z vlastných zdrojov:
- upísaním 100 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 30,- Sk

III. Akcie

Článok 1.

1.1 Akcia je na meno a je nepredajná.
1.2 Počas trvania spoločnosti sa uskutoční iba jedna emisia akcií spoločnosti.

IV. Práva a povinnosti akcionárov

Článok 1.

1.1 Každý akcionár má povinnosť splatiť upísaný vklad najneskôr do dňa konania valného zhromaždenia.
1.2 Každý akcionár má právo podieľať sa na zisku (dividendy), právo na účasť v riadení spoločnosti (hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom na každú akciu pripadá jeden hlas) a právo na podiel z majetkového zostatku po likvidácii spoločnosti na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti.
1.3 Rodina akcionára môže vlastniť maximálne 3 akcie
1.4 Každý zamestnanec spoločnosti môže vlastniť iba 1 akciu.

V. Riadiace a kontrolné orgány

Článok 1.

1.1 Orgánmi študentskej spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
1.2 Predstavenstvo: je štatutárny orgán spoločnosti, rozhoduje o jej záležitostiach počas fungovania, riadi činnosť jednotlivých oddelení a predkladá valnému zhromaždeniu správy o činnosti za obdobie trvania spoločnosti.
1.3 Študentskú spoločnosť Goody riadi 5 členné predstavenstvo, ktoré je zároveň manažmentom firmy:
prezident: Michal HLAVÁČ
viceprezidentka výroby: Monika SOPÓCIOVÁ
viceprezident financií: Miroslav KUCIAŇ
viceprezident ľudských zdrojov: Marek CHODÁK
viceprezident marketingu: Ján BEDRUNKA

Článok 2.

Valné zhromaždenie


2.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2.2 Počas trvania spoločnosti sa konajú minimálne dve valné zhromaždenia, a to ustanovujúce pri založení spoločnosti a likvidačné pri ukončení jej činnosti.
2.3 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
• rozhodnutie o vzniku a likvidácii spoločnosti,
• schválenie stanov a podnikateľského plánu,
• voľba členov dozornej rady,
• schválenie správy o činnosti spoločnosti a stave majetku, účtovnej uzávierky a rozdelenia hospodárskeho výsledku, vrátane výšky dividend
• rozhodnutie o použití likvidačného zostatku po ukončení trvania spoločnosti.

2.4 Na rokovaní valného zhromaždenia obdrží každý akcionár hlasovacie lístky podľa počtu akcií, ktoré vlastní.
2.5 Akcionár má právo sa nechať zastupovať na základe písomného splnomocnenia
2.6 Právoplatnosť rozhodnutí valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov.

Článok 3.

Dozorná rada


3.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon činnosti, pôsobnosť predstavenstva a realizáciu podnikateľského plánu študentskej spoločnosti.
3.2 Členom dozornej rady nesmie byt člen predstavenstva.
3.3 Dozorná rada spoločnosti je 3-členná a je volená valným zhromaždením na dobu trvania spoločnosti.
3.4 Dozorná rada spoločnosti má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak má podstatné výhrady voči chodu spoločnosti.
3.5 Na záverečnom valnom zhromaždení predkladá dozorná rada správu o výsledku kontrolnej činnosti.

VI. Hospodárenie spoločnosti

Článok 1.

Účtovné obdobie, účtovníctvo a mzdy

1.1 Celé časové obdobie existencie spoločnosti, od jej vzniku až po likvidáciu, sa z hľadiska hospodárenia považuje za jedno účtovné obdobie.
1.2 Spoločnosť vedie jednoduché účtovníctvo.
1.3 Zamestnanci spoločnosti dostávajú mzdu za vykonanú prácu, ktorá ja stanovená nasledovne:
- minimálna mzda radových pracovníkov 8,- Sk/hod.
1.4. Členovia predstavenstva dostanú mzdu za riadenie vo výške minimálne 50,- Sk za účtovné obdobie.

Článok 2.

Rozdelenie hospodárskeho výsledkuPodnikateľský plán

2.1 Študentská spoločnosť odvedie daň organizácii Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť vo výške 19% zo svojho zisku najneskôr 15. mája 2005.
2.2 Ak po ukončení trvania spoločnosti bude vykazovať reálny ekonomický zisk rozhodne valné zhromaždenie o:
 výške dividend vyplácaných akcionárom za každú akciu
 výške odmien zamestnancom spoločnosti
 rozdelení zostávajúceho zisku
2.3 Ak po ukončení trvania spoločnosti bude vykazovať reálnu ekonomickú stratu, valné zhromaždenie rozhodne o vysporiadaní záväzkov a dlhov spoločnosti voči tretím osobám zo základného imania alebo iných zdrojov.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Článok 1.

Zánik spoločnosti

1.1 Spoločnosť zanikne na základe rozhodnutia likvidačného valného zhromaždenia najneskôr do 15. mája 2005.

Článok 2.

2.1 Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť po ich schválení na ustanovujúcom valnom zhromaždení.
2.2 Zmeny a doplnky stanov schvaľuje valné zhromaždenie.

V Martine 25. november 2004

GooDy š.s.
Pridat k oblubenym
Vytlacit stranku
Top of Page
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.